โปรแกรมเที่ยวดอย 1 วัน

โปรแกรม ดอยปุย-ดอยสุเทพ-ไนท์ซาฟารี(รวมน้ำมัน )

เที่ยวดอยปุยหมู่บ้านม้งและพระตำหนักภูพิงค์-ดอยสุเทพ-ไนท์ซาฟารีและพิชสวนโลก

ราคา 1,800 บาทต่อวันไม่รวมน้ำมันครับ

โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ยังมากล้นด้วยบริการ